لیست دوره‌ها

مرگ
 • مرگ

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

تربیت نسل
 • تربیت نسل

 • قیمت : 25,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

شناخت نفس
 • شناخت نفس

 • قیمت : 25,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

نظر به درون
 • نظر به درون

 • قیمت : 40,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

اسرارنماز
 • اسرارنماز

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

صفر 1400
 • صفر 1400

 • قیمت : 40,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

شرح زیارت اربعین
 • شرح زیارت اربعین

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

ادب نوجوانان
 • ادب نوجوانان

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

پیمان الست
 • پیمان الست

 • قیمت : 20,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

اربعین کلیمی
 • اربعین کلیمی

 • قیمت : 30,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

محرم 1400
 • محرم 1400

 • قیمت : 40,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

نهج البلاغه
 • نهج البلاغه

 • قیمت : 35,000

 • نام استاد : خانم شریعتی

معراج پیامبر 1
 • معراج پیامبر 1

 • قیمت : 50,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر