لیست دوره‌ها

معراج پیامبر
 • معراج پیامبر

 • قیمت : 60,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

معراج امت (عقل)
 • معراج امت (عقل)

 • قیمت : 50,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

معراج امت (سوره معارج)
 • معراج امت (سوره معارج)

 • قیمت : 35,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

معراج امت_عقل اومانیستی
 • معراج امت_عقل اومانیستی

 • قیمت : 35,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر

معراج امت _ماهیت نماز
 • معراج امت _ماهیت نماز

 • قیمت : 35,000

 • نام استاد : خانم لطفی آذر